ویزای کار

 

 این خدمات شامل :

o اخذ برگه Job offer رسمی با تائید اداره HRSDC کمتر از 4 ماه پس از تکمیل پرونده .
o مساعدت در اخذ ویزای کار دائم Work Permit کمتر از 5 ماه .
o امکان مهاجرت برای کلیه اعضای خانواده .
o مساعدت در رابطه با اسکان موقت و دائمی متقاضی بهمراه خانواده .
o امکان اشتغال متقاضی در بدو ورود با حقوق مکفی جهت فراهم آوردن یک رفاه نسبی .
o مساعدت جهت اخذ سه کارت معروف کانادا :

Health Card – Social Insurance Number – Driver’s License


o اقدام جهت اخذ اقامت دائم خانوادگی ، بر حسب مورد.

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com