مهاجرت تخصصی فدرال

توجه :
تحصيلات تمام وقت : حداقل 15 ساعت در هفته در طول سال تحصيلي ، اين ساعات شامل آموزشهاي كارورزي كه قسمتي از دوره را تشكيل می دهد نيز مي شود .
معادل تحصيلات تمام وقت : در صورتي كه دوره اي را بصورت نيمه وقت يا فشرده گذرانيده باشيد تعداد ساعات هر دوره را شمرده تا به معادل تمام وقت آن برسيد .

جدول زیر به شما کمک می کند تا امتیاز مربوط به تحصیلات خود را بر مبنای نوع مدرک تحصیلی و تعداد سالهای  دوران تحصیل خود ارزیابی نمائید .

مثال : در صورتيكه داراي مقطع  فوق ليسانس هستيد اما تنها 16 سال تحصيل تمام وقت داشته ايد به خود امتياز 22 بدهيد و يا  اگر مدرك ليسانس 4 ساله داريد 14 سال يا بيشتر تحصيل  تمام وقت داشته ايد به خود 20 امتياز بدهيد .

امتياز

توضيح نوع مدرك تحصيلي و مدت زمان آن

25

فوق ليسانس يا دكترا و حداقل 17 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

22

دو يا چندمدرك دانشگاهي در سطح ليسانس و حداقل 15 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن . يا
مدرك ديپلم ، گواهي تجارت ، يا كارورزي سه ساله و حداقل 15 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

20

مدرك دانشگاهي دو ساله يا بيشتر در سطح ليسانس و حداقل 14 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .
مدرك ديپلم ، گواهي تجارت ، يا كارورزي دو ساله و حداقل 14 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

15

مدرك دانشگاهي يكساله در سطح ليسانس و حداقل 13 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آ ن .
ديپلم ، گواهي تجارت يا كارورزي يك ساله و حداقل 13 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

12

ديپلم ، گواهي تجارت يا كارورزي يك ساله و حداقل 12 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

5

مدرك متوسطه ، ( ديپلم ردي )

فاكتور 2- توانائي زباني ( حداكثر 24 امتياز )
امتيازاتي به مهارتهاي اثبات شده در خواندن ، نوشتن ، گوش كردن و صحبت كردن به زبان انگليسي و يا فرانسه داده مي شود .

توضیح: منظور ار مهارتهای اثبات شده اخذ مدرک معتبر زبان انگلیسی(IELTS) و زبان فرانسه(TEF)از مراجع معتبر بین الملی می باشد.

تذکر :‌
قدم اول :‌ در صورتيكه هم در انگليسي و هم در فرانسه داراي مهارت هستيد تصميم بگيريد كه در استفاده از كداميك راحت تر هستيد و تسلط بيشتري داريد ، اين بعنوان  اولين زبان رسمي  شما در نظر گرفته خواهد شد ، زبان ديگر  دومين زبان رسمي  شما محسوب خواهد شد .

قدم دوم : امتيازات خود را با توجه به توانائي هاي خود در چهار مهارت اين زبانها با استفاده از معيارهاي محك زبان كانادائي تعيين كنيد .

محاسبه امتياز زباني :
زبان اول : انگليسي / فرانسه


اولين زبان رسمي

خواندن

نوشتن

گوش كردن

صحبت كردن

مهارت بالا

4

4

4

4

مهارت متوسط

2

2

2

2

مهارت ابتدائي

1

1

1

1

بدون مهارت

0

0

0

0

زبان دوم : انگليسي / فرانسه


دومين زبان رسمي

خواندن

نوشتن

گوش كردن

صحبت كردن

مهارت بالا

2

2

2

2

مهارت متوسط

2

2

2

2

مهارت ابتدائي

1

1

1

1

بدون مهارت

0

0

0

0

فاكتور 3 : تجربه كاري ( حداكثر امتياز  21 )
این امتيازات مربوط به تعداد سالهایی است که بطور تمام وقت مشغول به کار بوده و بابت کار مورد نظر حقوق دریافت کرده اید می باشد.

 

 

شما می بایست در 10 سال گذشته حداقل یکسال تجربه کاری تمام وقت داشته باشید. تجربه کاری شما می بایست بر اساس طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) در طبقه مهارت نوع صفر یا سطح مهارت A و یا B باشد.

سالهاي تجربه

1

2

3

4+

امتياز

15

17

19

21

فاكتور 4 :  سن ( حداكثر 10 امتياز )
این امتياز به سن شما ، در زمان در خواست شما داده خواهد شد .

 54 +

53

52

51

50

49 - 21

20

19

18

17

16 و زير آن

سن

0

2

4

6

8

10

8

6

4

2

0

امتياز

فاكتور 5 : كار از پيش ترتيب داده شده ( حداكثر 10 امتياز )

امتياز خود را بر اساس جدول زير محاسبه كنيد .


اگر :‌

و :‌

امتياز :‌

در حال حاضر در كانادا مشغول به كار هستيد و اجازه كار داريد .

» اجازه كار شما پس از تاريخ در خواست شما براي اقامت دائم به مدت 12 ماه يا بيشتر معتبر است .

» كار فرماي شما به شما پيشنهاد مي دهد كه در صورت پذيرش در خواست شما ، به شما كار دائم بدهد

10

در حال حاضر در كانادا مشغول به كاري هستيد كه توسط اداره HRDC وقت يك توافقنامه بين المللي ترتيب يافته شده است .

» اجازه كار شما پس از تاريخ در خولستتان براي اقامت دائم به مدت 12 ماه يا بيشتر معتبر باشد .

» كار فرماي شما به شما پيشنهاد نمايد كه در صورت پذيرش در خواستتان به شما كار دائم بدهد .

10

در حال حاضر اجازه كار نداريد و قصد نداريد پيش از اخذ ويزاي اقامت دائم در كانادا كار كنيد .

» پيشنهاد يك كار تمام وقت در كانادا كه به تائيد HRDC رسيده باشد داشته باشيد .

» كار فرماي شما به شما پيشنهاد داده باشد كه در صورت پذيرش در خواستتان به شما كار دائم بدهد .

» واجد همه شرائط مجوز و استانداردهاي مربوط به كار باشيد .

توجه :

» شما نمي توانيد تائيديه اداره HRDC را بگيريد بلكه كار فرمايان بايد اين كار را بكنند .

» اداره HRDC   پيشنهاد هاي كاري موجود در فهرست شغلي Skill Type 0 يا Skill Level A or  B از NOC را مورد تائيد قرار دهد .

10

 

 

فاكتور 6 - وفق پذيري ( حداكثر 10 امتياز )
به عناصر و شرايط وفق پذيري خاصي بر اساس تجربه متقاضي اصلي يا همسر وي طبق جدول ذيل امتياز تعلق مي گيرد .توجه داشته باشید اگر شما تمام معیارهای وفق پذیری را دارا باشید در مجموع حداکثر 10 امتیاز از این فاکتور کسب خواهید کرد.‌
برا ي تعيين امتياز خود از جدول زير استفاده كنيد ، در صورتي كه همسرتان شما را همراهي مي كند امتيازات هر عنصر تنها يك بار اعمال مي گردد يا برا ي شما يا براي همسرتان ، پس دقت لازم مبذول داريد .

معيارهاي وفق پذيري

امتياز

A  : سطح تحصيلات همسر

» ديپلم و پائين تر : صفر امتياز

» ديپلم ،گواهي تجارب كارورزي يا مدرك دانشگاهي يك ساله و حداقل 12 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن : 3 امتياز

» ديپلم ،گواهي تجارب كارورزي يا مدرك دانشگاهي 2 سال و بيشتر و حداقل 14 سال تحصيل    تمام وقت يا معادل آن : 4 امتياز

» فوق ليسانس يا دكترا و حداقل 17 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن : 5 امتياز 

5 - 3

B  :‌تحصيلات قبلي در كانادا
شما و هسرتان در يك مؤسسه آموزش عالي در كانادا به مدت 2 سال تمام وقت تحصيل كرده باشيد اين مدت بايد پس از 17 سالگي و با يك اجازه نامه معتبر آموزشي انجام شده باشد .

5

C : كار قبلي در كانادا
شما يا همسرتان حداقل 1 سال بطور تمام وقت و با مجوز معتبر كار در كانادا مشغول به كار بوده باشيد .

5

D :‌كار از پيش تعيين شده
در صورتيكه از فاكتور 5 ( كار از پيش ترتيب داده شده ) امتيازي كسب كرده باشيد .

5

E :  بستگان در كانادا
اگر شما و همسرتان داراي بستگاني در كانادا باشيد مانند ( والدين - پدر يا مادر بزرگ   – فرزند –   نوه – برادر يا خواهر خوانده  – برادر يا خواهر – عمو – دائي – عمه – خاله – نوه والدين – برادر   زاده – و يا خواهر زاده )‌كه شهروند و يا مقيم دائم كانادا باشند . (نه بصورت موقت)

5

امتياز شما :‌


امتياز شما

ماكزيمم امتياز

فاكتور

مورد

 

25

تحصيلات

1

 

24

توانايي زباني

2

 

21

تجربة كاري

3

 

10

سن

4

 

10

كار از پيش ترتيب داده شده

5

 

10

وفق پذيري

6

چند نکته مهم:

مامور صدور روادید صلاحیت و اجازه قبول و یا رد هر درخواستی را بر اساس ارزیابی های جایگزین بدون در نظر گرفتن نمرات و امتیازات متقاضی دارد.

دولت کانادا بر این باور است که امتیازات کسب شده از طریق سیستم انتخاب کارگر ماهر نمیتواند همواره بیانگر دقیق امکان زندگی موفق متقاضی در کانادا از نظر اقتصادی باشد. در نتیجه،مأموران صدور روادید مجازند ارزیابی خود را جهت مشخص  شدن احتمال استقرار اقتصادی متقاضیان در کانادا جایگزین معیارهای لیست شده در جدول بالا نمایند و متقاضی را قبول یا رد کنند بدون اینکه امتیازات کسب شده وی را در نظر بگیرند.

در واقع صلاحیت کسب شده از نظر امتیازی تنها عامل تعیین کننده برای موفقیت در کسب روادید کانادا نخواهد بود و نظر مثبت و منفی مأمور صدور روادید نقش اساسی را در نتیجه نهائی بازی می کند.دولت کانادا اعلام کرده است که ممکن است ولو با کسب امتیاز بالاتر از حد مینیمم توسط متقاضی،مأمور صدور روادید نظر منفی دهد.

امتیازهای لازم ممکن است در هر زمانی تغییر کنند، بدون آنکه به شما که در روند تقاضا هستید اطلاع داده شود و این تغییرات بر روی تمام تقاضاها اعمال می شود و بنابراین ممکن است شما به همین دلیل امتیاز لازم را نیاورید و رد شوید گر اینکه بر اساس ارزیابی جایگزین صلاحیت شما تأئید شود.

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com