طرح استانی مانیتوبا


طرح استانی مانیتوبا جهت پذیرش تجّاری که به قصد تأسیس بیزیس خود به این استان مهاجرت می کنند در نظر گرفته شده است . طرح استانی مانیتوبا این استان را مجاز می نماید که تجّار واجد شرایط را از سرتاسر دنیا گزینش کرده و به کارگیرد، تجّاری که توانایی نقل مکان به مانیتوبا و تأسیس یا خرید یک مرکز تجاری را داشته باشند.

جهت واجد شرایط بودن، متقاضیان بر اساس موارد ذیل ارزیابی میگردند:

oداریی حداقل بمیزان٢٥٠٠٠٠ دلار کانادائی.

oسرمایه حداقل به میزان ١٥٠٠٠٠دلار کانادا جهت سرمایه گذاری در مانیتوبا.

oمدارکی که نشانگر سابقه تجاری فرد متقاضی و یا سابقه مدیریت عالی یک کمپانی موفق باشد.

oمسافرت و ویزیت مانیتوبا جهت بررسی امکانات و موقعیتهای شغلی و کیفیت زندگی در آن.

بودیعه گذاردن ٧٥٠٠٠ دلار کانادائی به دولت مانیتوبا جهت تضمین برقراری و تأسیس و یا خرید یک مرکز تجاری در مانیتوبا. در بیشتر موارد ، مبلغ بودیعه گذاشته شده (٧٥٠٠٠) زمانی آزاد می گردد که سرمایه گذاری انجام شده باشد و تجارت و حرفه مربوطه دقیقاً مطابق با موضوع مندرج در فرم تقاضا به مرحله اجرا در آمده باشد.

 

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com