طرح استانی بریتیش کلمبیا


برنامه استانی بریتیش کلمبیا به این استان اجازه میدهد که مهاجرینی که میتوانند به پیشرفت این ایالت با سرمایه گذاری در زمینه های مختلف اقتصادی کمک کنند را مستقلا انتخاب کند. برنامه این استان یکی از سریعترین راه هایی است که به متقاضی و افراد وابسته به خانواده و کار اجازه میدهد در ظرف کمتر از شش ماه به این استان نقل مکان کنند. این برنامه به سه راه تقسیم میشود:

مهارت های بیزینسی: Business Skills

این برنامه دنبال متقاضیانی هست که دارای تجربه کافی و امکانات مالی خوبی دارند و شرایط دیکر عبارتند:

oتجربه کاری موفق

oداشتن دارایی به ارزش حداقل دو میلیون دلار کانادا

oسرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلار و یک سوم از سرمایه گذاری از طرف متقاضی

oداشتن طرح ایجاد بیزینس که حداقل پنج کار جدید ایجاد کند

oمتقاضی باید مدیریت فعال داشته باشد

ایجاد بیزینس در خارج از ونکوور بزرگ: Regional BusinessCategory

شرایط:

oداشتن دارایی به ارزش حداقل ششصد هزاردلار کانادا

oسرمایه گذاری حداقل سیصد هزار دلار و پنجاه درصد از سرمایه گذاری از طرف متقاضی

oداشتن طرح ایجاد بیزینس که حداقل دو کار جدید ایجاد کند

oمتقاضی باید مدیریت فعال داشته باشد

پروژه ها: Projects

این برنامه جهت کمک به جابجایی کارمندان و مسئولین کلیدی شرکت های خارجی که در حال فعالیت در این استان هستند وهمچنین جهت کمک به افرادی که در بیزینس های موجود سرمایه گذاری میکنند درست شده و شرایط آن عبارتند از:

oشرکت باید سابقه فعالیت تایید شده در رابطه با طرح بیزینس پیشنهادی داشته باشد

oسرمایه گذاری حداقل یک میلیون دلار کانادا

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com