مهاجرت سرمایه گذاران

ما می توانیم که مقدار درخواستی سرمایه گذاری شما را فاینانس کرده و شما بجای پرداخت 800000 دلار فقط با پرداخت 180000 دلار کانادایی این تعهد شما برای سرمایه گذاری را از طریق بانکهای طرف قرارداد تامین کند. بدیهی ایست که این مبلغ برای پرداخت بهره پنج ساله 800000 دلار و دیگر هزینه های فاینانس استفاده شده و به متقاضی هیچ گونه مبلغی در پایان پنج سال داده نخواهد شد

برنامه هاي سرمايه گذاري :‌ الف - سرمايه گذاران لازم نيست فعاليت تجاري را در كانادا آغاز كنند . ب - به آنها ضمانت مشاركت در برنامه  داده خواهد شد . ج- استان مربوطه سرمايه گذاري را در طول 5 سال كنترل ميكند . د- هيچ شرط اقامتي در رابطه با پذيرفته شدن در كانادا وجود نخواهد داشت .

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com