افراد خود اشتغال

  •  هيچ شرط اقامتي موجود نميباشد .
  • مهاجرين خويش فرما بايد بتوانند :

1 - تجارتي را راه اندازي كنند كه حداقل يك موقعيت شغلي براي خودشان و يا يك مشاركت فرهنگي و يا هنري و يا ورزشي در كانادا داشته باشند . يا
2 - يك مزرعه کشاورزی در کانادا خريداری و مديريت کنند.

راههاي انتخاب :
اول بايد گروه خود را انتخاب كنيد ، شما بايد 5 فاكتور را بررسي كنيد :

  •  سن
  •  تحصيلات
  •  توانايي زبان
  •  تجربه و سابقة كار و تجارت
  •  وفق پذيري ( قابليتها )

براي هر كدام از گروهها امتيازي در نظر گرفته شده است اين جدول به شما كمك ميكند تا امتيازهاي خود را محاسبه كنيد ، اين بسيار مهم است كه قبل از اينكه اقدام كنيد ، مجموع امتيازهاي خود را محاسبه كنيد ، چرا كه هزينه پرداخت شده قابل استرداد نميباشد اگر كمتر از 35 امتياز داريد تقاضاي شما احتمالاً رد خواهد شد ، حداقل امتياز براي مهاجرت از طريق تجارت 35 امتياز مي باشد . ( هر سه گروه ذكر  شده )

 

    Investorsو  Entrepreneursداراي امتيازدهي مشابهي ميباشند

فاكتور اول : سابقة كاري ( حداكثر 35 امتياز )

20

دو سال سابقة كار در زمينة تجارت

25

سه سال سابقة كار در زمينة تجارت

30

چهار سال سابقة كار در زمينة تجارت

35

پنج سال سابقة كار در زمينة تجارت

فاكتور دوم :  سن ( حداكثر 10 امتياز )
امتياز به سن شما در زمان در خواست شما داده خواهد شد .

 54 +

53

52

51

50

49 - 21

20

19

18

17

16 و زير آن

سن

0

2

4

6

8

10

8

6

4

2

0

امتياز

فاكتور سوم : تحصيلات ( حداكثر امتياز 25 )

امتياز

توضيح نوع مدرك تحصيلي و مدت زمان آن

25

فوق ليسانس يا دكترا و حداقل 17 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

22

دو يا چندمدرك دانشگاهي در سطح ليسانس و حداقل 15 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن . يا
مدرك ديپلم ، گواهي تجارت ، يا كارورزي سه ساله و حداقل 15 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

20

مدرك دانشگاهي دو ساله يا بيشتر در سطح ليسانس و حداقل 14 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .
مدرك ديپلم ، گواهي تجارت ، يا كارورزي دو ساله و حداقل 14 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

15

مدرك دانشگاهي يكساله در سطح ليسانس و حداقل 13 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آ ن .
ديپلم ، گواهي تجارت يا كارورزي يك ساله و حداقل 13 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

12

ديپلم ، گواهي تجارت يا كارورزي يك ساله و حداقل 12 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

5

مدرك متوسطه ، ( ديپلم ردي )

0

مدرك دبيرستاني زير ديپلم

فاكتور چهارم : توانائي زباني ( حداكثر 24 امتياز )
امتيازاتي به مهارتهاي اثبات شده در خواندن ، نوشتن ، گوش كردن و صحبت كردن به زبان انگليسي و يا فرانسه داده مي شود .

محاسبه امتياز زباني :

زبان اول :انگليسي / فرانسه


اولين زبان رسمي

خواندن

نوشتن

گوش كردن

صحبت كردن

مهارت بالا

4

4

4

4

مهارت متوسط

2

2

2

2

مهارت ابتدائي

1

1

1

1

بدون مهارت

0

0

0

0

زبان دوم :انگليسي / فرانسه


دومين زبان رسمي

خواندن

نوشتن

گوش كردن

صحبت كردن

مهارت بالا

2

2

2

2

مهارت متوسط

2

2

2

2

مهارت ابتدائي

1

1

1

1

بدون مهارت

0

0

0

0

فاكتور پنجم : وفق پذيري ( حداكثر 6 امتياز )

6

شما حداقل 5 سال قبل از تقاضاي مهاجرت به كانادا سابقة تجارت موردنظر را داشته باشيد

6

شما حاضر و پيشقدم براي شراكت در يك كار تجاري كه از طريق ادارة مهاجرت فدرال يا استاني كانادا مشخص ميگردد باشيد

امتياز شما :‌


امتياز شما

ماكزيمم امتياز

فاكتور

مورد

 

35

تجربة كاري

1

 

10

سن

2

 

25

تحصيلات

3

 

24

توانايي زبان

4

 

6

وفق پذيري

5

 

Self - employer Persons

فاكتور اول : سابقة كاري ( حداكثر 35 امتياز )

20

دو سال سابقة كار در زمينة تجارت

25

سه سال سابقة كار در زمينة تجارت

30

چهار سال سابقة كار در زمينة تجارت

35

پنج سال سابقة كار در زمينة تجارت

فاكتور دوم :  سن ( حداكثر 10 امتياز )
امتياز به سن شما در زمان در خواست شما داده خواهد شد .

 54 +

53

52

51

50

49 - 21

20

19

18

17

16 و زير آن

سن

0

2

4

6

8

10

8

6

4

2

0

امتياز

فاكتور سوم : تحصيلات ( حداكثر امتياز 25 )

امتياز

توضيح نوع مدرك تحصيلي و مدت زمان آن

25

فوق ليسانس يا دكترا و حداقل 17 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

22

دو يا چندمدرك دانشگاهي در سطح ليسانس و حداقل 15 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن . يا
مدرك ديپلم ، گواهي تجارت ، يا كارورزي سه ساله و حداقل 15 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

20

مدرك دانشگاهي دو ساله يا بيشتر در سطح ليسانس و حداقل 14 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .
مدرك ديپلم ، گواهي تجارت ، يا كارورزي دو ساله و حداقل 14 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

15

مدرك دانشگاهي يكساله در سطح ليسانس و حداقل 13 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آ ن .
ديپلم ، گواهي تجارت يا كارورزي يك ساله و حداقل 13 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

12

ديپلم ، گواهي تجارت يا كارورزي يك ساله و حداقل 12 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن .

5

مدرك متوسطه ، ( ديپلم ردي )

0

مدرك دبيرستاني زير ديپلم

 

فاكتور چهارم : توانائي زباني ( حداكثر 24 امتياز )
امتيازاتي به مهارتهاي اثبات شده در خواندن ، نوشتن ، گوش كردن و صحبت كردن به زبان انگليسي و يا فرانسه داده مي شود .

محاسبه امتياز زباني :

زبان اول :انگليسي / فرانسه


اولين زبان رسمي

خواندن

نوشتن

گوش كردن

صحبت كردن

مهارت بالا

4

4

4

4

مهارت متوسط

2

2

2

2

مهارت ابتدائي

1

1

1

1

بدون مهارت

0

0

0

0

زبان دوم :انگليسي / فرانسه


دومين زبان رسمي

خواندن

نوشتن

گوش كردن

صحبت كردن

مهارت بالا

2

2

2

2

مهارت متوسط

2

2

2

2

مهارت ابتدائي

1

1

1

1

بدون مهارت

0

0

0

0

فاكتور پنجم : وفق پذيري ( حداكثر 6 امتياز )

معيارهاي وفق پذيري

امتياز

A  : سطح تحصيلات همسر

» ديپلم و پائين تر : صفر امتياز

» ديپلم ،گواهي تجارب كارورزي يا مدرك دانشگاهي يك ساله و حداقل 12 سال تحصيل تمام وقت يا معادل آن : 3 امتياز

» ديپلم ،گواهي تجارب كارورزي يا مدرك دانشگاهي 2 سال و بيشتر و حداقل 14 سال تحصيل    تمام وقت يا معادل آن : 4 امتياز

» فوق ليسانس يا دكترا با حداقل 17 سال تحصيل تمام وقت يا معادل  آن : 5 امتياز 

5 -3

B  :‌تحصيلات قبلي در كانادا
شما و هسرتان در يك مؤسسه آموزش عالي در كانادا به مدت 2 سال تمام وقت تحصيل كرده باشيد اين مدت بايد پس از 18 سالگي و با يك اجازه نامه معتبر آموزشي انجام شده باشد .

5

C : كار قبلي در كانادا
شما يا همسرتان حداقل 1 سال بطور تمام وقت و با مجوز معتبر كار در كانادا مشغول به كار بوده باشيد .

5

D :  بستگان در كانادا
اگر شما و همسرتان داراي بستگاني در كانادا باشيد ( والدين  – پدر يا مادر بزرگ  – فرزند – نوه – برادر يا خواهر خوانده  – برادر يا خواهر – عمو – دائي – عمه – خاله – نوه والدين – برادر زاده – و يا خواهر زاده )‌كه شهروند و يا مقيم دائم كانادا باشند .

5

امتياز شما :‌


امتياز شما

ماكزيمم امتياز

فاكتور

مورد

 

35

تجربة كاري

1

 

10

سن

2

 

25

تحصيلات

3

 

24

توانايي زبان

4

 

6

وفق پذيري

5

امتیاز قبولی در هر سه نوع مهاجرت از گروه تجاری 35 امتیاز میباشد .

. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com