موسسین شرکت

بايد فرمي را امضاء كنند دال بر اينكه تمام شروط اين نوع اقامت را قبول دارند .
ملزومات مؤسسين شركت :

  •  حداقل ارزش دارائي 300000 دلار .
  •  بايد تعهد نمايند كه ظرف 3 سال از تاريخي كه  ويزاي اقامت ميگيرند يك تجارت كانادائي را كاملاً فعال و كنترل كنند و اين تجارت بايد ايجاد اشتغال برا ي ديگران را در بر داشته باشد .
  • همه اعضاي خانواده تحت گروه متقاضي قرار مي گيرند ولي شرايط فوق‌الذكر فقط براي متقاضي است .
. Joomla Templates Free
Copyright © 2013- Reza Nazer and Azar Vakili Immigration and Legal Services. All Rights reserved.Designed by: AvrinDesign.com